Metinė ataskaita

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-54

ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

2018-01-26  Nr. 1

Bubiai

1. Įstaigos pristatymas.

1.1. Adresas, rekvizitai.

Mokyklos buveinė – Dubysos g. 15, LT-80201, Bubiai, Šiaulių rajonas. Elektroninis paštas –  bubiaimok@gmail.com. Tinklalapis – http://mokykla.bubiai.lt/.  Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 290059370.

         1.2. Įstaigos vadovas.

  Vaidas Bacys, vadybinis darbo stažas – 14 metų.

1.3. Mokinių / ugdytinių skaičius (fiksuojant kasmet rugsėjo 1 d. duomenimis, skaičiaus pokytis per pastaruosius 3 m.):

Mokslo metai Ikimokyklinio ugdymo vaikų skaičius Priešmokyklinio ugdymo vaikų skaičius 1–10 klasių mokinių skaičius Iš viso mokinių (ugdytinių) skaičius
2016–2017 m. m. rugsėjo 1 d. 48 15 95 158
2017–2018 m. m. rugsėjo 1 d. 46 10 101 157
2018–2019 m. m. rugsėjo 1 d.   42 14 107 163

Mokinių skaičius klasėse 1–10 ne tik stabilizavosi, bet ir pradėjo didėti.

          1.4. Darbuotojų skaičius ir jo dermė su galiojančiais teisės aktais, kaita per ataskaitinį laikotarpį (administracija, pedagoginiai ir kiti darbuotojai).

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 63, įstaigoje pareigybių – 26.

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-274 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų ir ugdymo aplinkos finansavimo normatyvų patvirtinimo“ maksimalus etatų skaičius pagal normatyvus – 45,96.

Bubių mokykloje (toliau – mokykla) dirba 54 darbuotojai įvairiu darbo krūviu, iš jų: pedagoginių darbuotojų – 34, kitų darbuotojų – 20.

Pagrindinėje darbovietėje dirba 46 darbuotojai, nepagrindinėje – 7. Pedagogų pareigos ir įgyta kvalifikacija atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

Kaita. Nuo 2018 m. lapkričio 19 d. mokyklai vadovauja direktorius Vaidas Bacys.

1.5. Pedagogų išsilavinimas ir kvalifikacija, kvalifikacinių reikalavimų atitikimas.

   32 mokytojai yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 2 mokytojai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą. 8 mokytojai yra įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 16 vyresniojo mokytojo, 9 – mokytojo, 1 pedagogas Tęstinių studijų programoje siekia įgyti ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją.

Pedagoginių darbuotojų įgytas išsilavinimas atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

1.6. Vadovo nuožiūra pateikiama papildoma informacija.

          Mokykloje veikia namų darbų ruošos grupė, kurioje mokiniai atlieka namų darbus, konsultuojant dalykų mokytojams. Įkurta pailgintos dienos grupė 1–4 klasių mokiniams.

2. Įstaigos veikla.

2.1. Įstaigos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatai.

Mokyklos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai:

1. Gerinti mokinių išmokimo stebėjimą pamokoje.

1.1. Siekti individualios mokinių pažangos pamokoje.

Atsižvelgiant į mokyklos kokybės veiklos įsivertinimo tobulintinus veiklos aspektus, metodinėse grupėse, mokytojų tarybos posėdžiuose  mokytojai aptarė mokymosi veiklų pamokoje ir namų darbų užduočių diferencijavimą, mokinių individualią pažangą.  Mokytojų tarybos posėdžiuose aptarta mokinių asmeninė pažanga, kuri stebima panaudojant elektroninio dienyno „Mano dienynas“ pažangumo ir lankomumo, mokinių vidurkių ataskaitas. Padaryti pakeitimai mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos apraše.

2. Tobulinti mokytojų pamokos vadybinius sugebėjimus.

2.1. Mokytojams kelti kvalifikaciją apie pamokos vadybą.

Mokykloje mokytojams organizuotas seminaras „Emocinis stabilumas–mikroklimatas“,  kuriame dalyvavo 20 mokytojų, organizuotos 4 metodinės dienos, kurių metu vyko mokytojų gerosios patirties sklaida.

Bendradarbiauta su Ugdymo plėtotės centru, įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“,  kuris įgyvendinamas Europos sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-V-715 „Bendrojo lavinimo, profesinio lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“, vyko Mini mokymai tema “Mokyklos kokybės proceso planavimas ir organizavimas“.

2.2. Tobulinti mokytojų netradicinio ugdymo kompetencijas.

Pamokų metu buvo naudojamos informacinės technologijos, netradiciniai ugdymo metodai, panaudojant mobiliuosius įrenginius ir kt. Mokytojai pamokas vedė ir įvairiose netradicinėse edukacinėse erdvėse.

Buvo organizuota integruota tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų savaitė, jos metu mokytojai vedė netradicines pamokas, organizavo konkursus bei viktorinas, rengė mokinių darbų parodas.

Mokytojai vedė integruotas  pamokas: „Tankis. Lygčių sprendimas“, „Jėga. Lygčių sprendimas“, „Trigonometrinės funkcijos. Šviesos lūžis“, „Tūris ir talpa virtuvėje“,  „Šeimos biudžetas. Pietūs keturių asmenų šeimai“, „Kampų matavimas“, „Piramidės“, „Pitagoras ir jo atradimai“,  „Fizinis krūvis. Diagramos“,  „Duomenų rinkimas, apdorojimas, pristatymas“,  „Virtuali kelionė po Lietuvos piliakalnius. Mastelis“ ir kt.

Vestos atviros pamokos: „Geometrinių figūrų plotai ir perimetrai“, „Dešimtainių trupmenų sudėtis ir atimtis. Lygčių sprendimas“, „Dešimtainių trupmenų daugyba iš natūraliojo skaičiaus“ , „Tiesiogiai proporcingi dydžiai“, „Koordinatės, Mastelis“.

3. Puoselėti mokyklos savitumą ir tautos tradicijas.

                      3.1. Pamokas organizuoti, panaudojant Bubių gamtos paveldą.

                      Mokytojai, panaudojant gamtos paveldą, pamokas, neformaliojo vaikų švietimo veiklas, šventes organizavo Bubių apylinkėse: prie Bubių piliakalnio, prie senųjų tuopų, prie senojo mokyklos pastato.

                      Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, pradinių klasių mokinių tėvai aktyviai ir noriai įsijungė į organizuojamas veiklas bei projektus: „Senolių tradicijas puoselėjant“, „Noriu augti sveikas“, „Rudenėlio spalvos“, „Užgavėnių tradicijos ir papročiai“, „Šv. Kaziuko mugė“, „Paukštelių ir žvėrelių rūpesčiai žiemą“, „Padėk mažajam draugui“.

                      Vyresniųjų klasių mokiniams dalykų mokytojai organizavo edukacinius užsiėmimus lauke (lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Ieškome būdvardžių“, etikos pamoka „Draugų žaidimai“, etikos pamoka „Žydų tautos genocido aukoms atminti“, integruota matematikos ir geografijospamoka „Koordinatės ir mastelis“, integruota istorijos matematikos pamoka „Keliaujame Zubovų keliais“.

                      Mokykla kartu su Bubių kaimo bendruomene organizavo Baltų vienybės dieną ant Bubių piliakalnio, vasaros palydų šventę, kalėdinės eglutės įžiebimo šventę.

Kūno kultūros mokytojai organizavo  sportinius renginius: tarpmokyklinį turizmo sąskrydį, Šeimų sporto šventę ir Olimpinę dieną.

3.2. Inicijuoti naujų, netradicinių renginių organizavimą visiems mokyklos bendruomenės nariams.

Tradicinė Šeimos šventė „Rankos, kurios mane augina“ vyko netradicinėje aplinkoje. Mokyklos bendruomenės nariai rungėsi sportinėse varžybose, mokėsi linijinių šokių, fotografavosi improvizuotoje foto studijoje, buvo organizuotas piknikas.

Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja organizavo netradicinę „Išleistuvių šventę“.

Pradėtos organizuoti bendros Kurtuvėnų, Aukštelkės mokyklų–daugiafunkcių centrų ir Bubių mokyklos pradinių klasių mokinių integruotos pamokos, pažintinės veiklos.

4. Kurti mokymąsi skatinančią saugią aplinką.

Ikimokyklinio ugdymo grupių teritorija aptverta tvora, renovuota šildymo ir vandens sistemos, suremontuota ikimokyklinio ugdymo grupės „Spinduliukai“ prausykla, tualetas, kanalizacijos ir vandentiekio vamzdynai.

Mokykla teikė paraišką Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos vyriausybės dėl sporto salės grindų renovacijos. Gavus finansavimą 10 000 eurų,  teikėme prašymą Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl papildomo finansavimo. Buvo skirta 8 500 eurų.   Už šias lėšas pakeista sporto salės danga, perdažytos sienos, lubos, pakeisti šviestuvai.

4.1. Atlikti mokyklos materialinės bazės turtinimo poreikio tyrimą.

Darbo grupė atliko mokyklos materialinės bazės turtinimo poreikio tyrimą ir nustatė, kad materialinė bazė yra nusidėvėjusi, patalpoms reikalingas dalinis kapitalinis remontas.

4.2. Sukurti mokyklos materialinės bazės turtinimo planą.

Mokyklos materialinės bazės turtinimo prioritetai:

1. Atlikti remonto darbus mokyklos fojė.

2. Renovuoti prie sporto salės persirengimo kambarius, tualetus.

3. Atlikti kanalizacijos nuotekų sistemos renovaciją.

4. Atlikti mokyklos stogo remonto darbus.

5. Atlikti remontą valgykloje, įsigyti naujus stalus ir kėdes.

6. Įsigyti naują kompiuterinę įrangą (kompiuteriai).

4.3. Projektų paieškos grupė teikia paraiškas, dalyvauja konkursuose.

Projektų paieškos grupė teikė paraišką dėl programos Erazmus +, gauta 20 491,20 eurų projekto įgyvendinimui „Rainbow children“ („Vaivorykštės vaikai“). Pirmoje išvykoje dalyvavo  2 mokytojai ir 3 mokiniai (vyko į Italiją, Milaną).

Mokykla dalyvauja respublikiniame projekte „Olimpinė karta“, vykdo kasmetinį projektą „Olimpinę ugnelę uždekim savyje“, gauta parama–300 eurų. Mokyklą teikė paraišką Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui ir gavo finansavimą 250 eurų sportiniam inventoriui įsigyti.

5.Taikyti įvairius ugdymo metodus ir priemones, įgyvendinant pagrindinio, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Mokinių sudominimui, mokymosi motyvacijai palaikyti  pamokų metu buvo naudojamos informacinės technologijos: kompiuteriai, Mutimedia įranga, programėlės mobiliesiems telefonams.

Mokytojai pamokas vedė netradicinėse ugdymosi aplinkose: Kurtuvėnų regioniniame parke, Šiaulių miesto muziejuose, Viešojoje bibliotekoje, Bubių apylinkių gamtoje.

6. Vykdyti socialines prevencines programas.

6.1. Patyčių prevencijos programų įgyvendinimas.

Mokykla įgyvendino socialinių įgūdžių ugdymo programas: „Antras žingsnis“, (2, 3 klasių mokiniai), „Zipio draugai“ (priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai), „Olweus“ (1–10  klasių mokiniai).

2.2. Mokinių pasiekimai ir pažanga.

Visi mokyklos mokiniai 2018 metais padarė pažangą: 100 procentų mokinių perkelti į aukštesnę klasę,  14 priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių buvo brandūs mokyklai.

Mokyklos mokiniai dalyvavo Šiaulių rajono bendrojo lavinimo mokyklų olimpiadose. Užimta 11 prizinių vietų. Iš jų: 3 pirmos vietos, 2 antros vietos, 6 trečios vietos. Olimpiadoms mokinius ruošė 5 mokytojai.

2.3. Ugdymo(si) galimybių ir sąlygų sudarymas.

Ugdytiniams buvo sudarytos saugios ugdymo(si) sąlygos.

2.4. Veiklos įsivertinimas, pažangos ataskaitos:

Išrašas iš mokyklos kokybės veiklos įsivertinimo anketos:

3.1. Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai
3.1.1. 2.1.1. 3.1.2. Ugdymo tikslai 3.1.3.   Mokiniai atsakymus įvertino 3,6 balo. Mokiniai mano, kad mokytojai kelia aiškius tikslus, skatina klausti, ieškoti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti.
3.2. Įsivertinimo metu surasti silpniejiveiklos aspektai 
3.2.1. 2.2.1. 3.2.2. Vadovavimas mokymui. 3.2.3. Mokinių ir mokytojų apklausa rodo, kad pamokų ir  namų darbų užduotys mažai  diferencijuojamos, įvertinta 2,3 balo.
3.3. Tobulintina veikla 2019 metais (2018–2019 m. m.).
3.3.1. 2.2.2. 3.3.2. Mokymosi organizavimas. 3.3.3. Tyrimo duomenimis situacija nepasikeitė, kai kuriais atvejais netgi pablogėjo–„Mokytojai pamokos metu skiria skirtingas užduotis“. 2017 m. buvo įvertinta 2,6 balo, o šiemet–2,3 balo. Tėvų nuomone per pamokas yra skiriamos vaikui per sunkios užduotys. Teiginys „Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal gebėjimus“  įvertintas  2,7 balo.

Pažanga:

3.4.1. Tobulintos veiklos rodikliai  2018 m. (2018–2019 m. m.). 2.1.1.
3.4.2. Nurodykite 2018 m. (2018–2019 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį. Ugdymo tikslai.
3.4.3. Kas mokykloje pagerėjo, kai Jūs patobulinote šią veiklą? Pamokų metu buvo taikomos šiuolaikinės technologijos, nauji ugdymo metodai, panaudojant mobiliuosius įrenginius ir kt. Mokytojai pamokas organizavo neformalioje aplinkoje. Įkurta pailgintos dienos grupė. Projekto lėšomis  atnaujinta sporto salė.
3.4.4. Kokį poveikįmokinio brandai, pažangai ir pasiekimamsturėjo pasirinktos veiklos tobulinimas? Pamokos tapo patrauklesnės, padidėjo mokinių mokymosi motyvacija, 25 priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir pradinių klasių mokiniai lanko pailgintą dienos grupę. Padidėjo mokinių saugumas formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo veikloje. 

2.5. Vadovo nuožiūra pateikiama papildoma informacija.

Atsižvelgiant į vietos bendruomenės poreikius, planuojama  mokykloje įkurti visos dienos centrą.

 Siekiant, kad mokykla būtų patrauklesnė, tikslinga nuo 1klasės pradėti formuoti mokinių  informacinio raštingumo gamtamokslinio ugdymo ir anglų kalbos pradmenis.

Vyresnėse klasėse pradedamos organizuoti  demokratinio ugdymo principais grįstos veiklos, integruotas ugdymas, remiantis tarptautinio bakalaureato programų pavyzdžiu.

                      3. Lėšų naudojimas.

3.1. Praėjusiųjų ir einamųjų metų biudžetai (Savivaldybės lėšos, iš jų darbo užmokesčiui;  įstaigai skirtos mokinio krepšelio / mokymo lėšos, iš jų darbo užmokesčiui Eur ir proc.; papildomai skirtos Savivaldybės ir mokinio krepšelio lėšos / mokymo lėšos, iš jų darbo užmokesčiui Eur ir proc.).

2018 m. biudžetas Mokymo lėšos Savivaldybės lėšos
Mokyklos 22 1 405 Eur 160 525 Eur
Darželis 43 233 Eur 88 135 Eur
Darbo užmokestis mokykla 166 247 Eur 93 515 Eur
Darbo užmokestis darželis 31 911 Eur 58 023 Eur
Papildomai skirtos lėšos: 33 482
mokykla 33 422 Iš jų DU 4 891 eur.
darželis
2019 m. biudžetas Mokymo lėšos Savivaldybės lėšos
Bendras 308 983 Eur 277 314 Eur
  Iš jų darbo užmokestis–  298 372  Eur (96,57 %) Iš jų darbo užmokestis 213 863 Eur  (77,12%)

                      3.2. Pajamos už teikiamas paslaugas:

Pajamų rūšis Suma
Tėvų įnašai 16364,69 Eur
Valgyklos pajamos 13979,55 Eur

3.2. Pajamos už teikiamas paslaugas (nurodyti paslaugas ir surenkamas lėšas): 0,00 Eur.

3.3. Pajamos už patalpų nuomą (nurodyti nuomojamas patalpas ir surenkamas lėšas): 0,00 Eur.

3.4. Kitos gaunamos lėšos (nurodyti šaltinius ir lėšas) : 0,00 Eur.

3.5. Įsiskolinimai einamųjų metų sausio 1 d.: 41,83 Eur.

3.6. Vadovo nuožiūra pateikiama papildoma informacija.

Reikia atnaujinti informacinių technologijų kompiuterinę bazę, renovuoti kanalizacijos vamzdyną, mokyklos pastato stogo dalį, atlikti remonto darbus persirengimo kambariuose, tualetuose,  valgyklos lankytojų salėje, įsigyti naujus baldus, papildomai įrengti sanitarinius mazgus priešmokyklinio ugdymo grupės tualete.

Reikalinga remontuoti ikimokyklinio ugdymo grupių pastato laiptus, įrengti lietaus vandens nubėgimo sistemą.

4. Vadovo indėlis, įgyvendinant ir tobulinant įstaigos veiklą.

1. Parengti teisės aktai dėl etatinio mokytojo darbo užmokesčio.

2. Ikimokyklinio ugdymo grupių teritorija aptverta tvora, renovuota šildymo ir vandens sistemos, suremontuota ikimokyklinio ugdymo grupės „Spinduliukai“ prausykla, tualetas, kanalizacijos ir vandentiekio vamzdynai.

3. Renovuota sporto salės danga, perdažytos sienos, lubos, pakeistas apšvietimas.

4. Mokytojams mokinių atostogų metu organizuotos 4 metodinės dienos „Kolega kolegai“.

5. Mokytojams organizuoti mini mokymai tema “Mokyklos kokybės proceso planavimas ir organizavimas“, seminaras „Emocinis stabilumas–mikroklimatas“.

6. Mokytojams organizuota edukacinė išvyka į Pamario kraštą.

5. Apibendrinimas.

Mokykla įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kuriama patraukli ir saugi ugdymosi aplinka.

Atsižvelgiant į pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo,  nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, mokyklos kokybės įsivertinimo darbo grupės rekomendacijas, pamokų metu buvo taikomi nauji ugdymo metodai, panaudojant mobiliuosius įrenginius, mokytojai pamokas organizavo neformalioje aplinkoje.

Mokykla teikė paraiškas ir gavo finansavimą: iš Kūno kultūros ir sporto departamento  prie Lietuvos Respublikos vyriausybės finansavimą 10 000 eurų,  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos papildomą finansavimą – 8 500 eurų sporto salei renovuoti, pagal programos „Erazmus+“ gauta 20 491,20 eurų projekto įgyvendinimui „Rainbow children“ („Vaivorykštės vaikai“). Pirmoje išvykoje dalyvavo  2 mokytojai ir 3 mokiniai (vyko į Italiją, Milaną).

Mokykla teikė paslaugas, atsižvelgdama į vietos bendruomenės poreikius: veikė 3 ikimokyklinio ugdymo (10,5 val.) grupės, 1 priešmokyklinio ugdymo (4 val.) grupė, 5–10 klasių mokinių namų darbų ruošos grupė, įkurta 1–4 klasių mokinių pailgintos dienos grupė (0,5 etato), veikė Kuršėnų meno mokyklos Bubių filialas.

________________________