Spec. pedagogas, logopedas

 

Specialusis pedagogas atlieka mokyklos mokinių pedagoginį vertinimą, nustato jų specialiuosius ugdymo(si) poreikius, teikia metodinę pagalbą tėvams (globėjams), kitiems mokytojams, formuoja visuomenės teigiamą požiūrį į integruotą specialiųjų poreikių mokinių  ugdymą, diegdamas naujus ugdymo ir vaikų pažinimo metodus.

  • Specialusis pedagogas dirba mokyklos vaiko gerovės komisijoje, nustato vaikų specifinius poreikius, numato artimuosius ir tolimuosius darbo su vaikais tikslus; bendradarbiauja su klasių auklėtojais, mokytojais, tėvais sudarant vaikų ugdymo  programas ir teikia jiems metodinę pagalbą; padeda specialiųjų poreikių mokiniui adaptuotis klasėje; informuoja  tėvus apie darbo su specialiųjų poreikių vaikų ugdymo  uždavinius, turinį ir numatomus rezultatus.
  • Mokykloje sudaryta vaiko  gerovės  komisija, į kurios sudėtį įeina direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuri kuruoja specialųjį ugdymą, specialioji pedagogė, logopedė, dalykų mokytojai.
  • Vaiko gerovės komisija, gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, atlieka vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, pradinį įvertinimą, kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam mokytojui ir atlieka kitas funkcijas.
  • Specialioji pedagoginė pagalba, specialiosios pratybos mokiniams teikiamos per pamokas.