Nuostatai

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-

 

ŠIAULIŲ RAJONO BUBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių rajono Bubių pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių rajono Bubių pagrindinės mokyklos (toliau – mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, vykdomas švietimo programas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Oficialusis mokyklos pavadinimas – Šiaulių rajono Bubių pagrindinė mokykla, trumpasis mokyklos pavadinimas – Bubių pagrindinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 290059370.
3. Mokyklos įsteigimo data ir veiklos pradžia – 1899 metai.
4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės.
6. Mokyklos savininkas – Šiaulių rajono savivaldybė, kodas 111105174, adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
8. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
9. Mokyklos buveinė – Dubysos g. 15, 80201 Bubiai, Bubių sen., Šiaulių rajonas.
10. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
11. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, kodas 3123.
12. Mokyklos pagrindinė paskirtis – bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio ugdymo, neformaliojo švietimo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas.
13. Mokymo kalba – lietuvių.
14. Mokymosi formos ir būdai:
14.1. mokymosi formos – grupinio ir pavienio mokymosi;
14.2. mokymo proceso organizavimo būdai – individualus, kasdienis, nuotolinis, savarankiškas.
15. Mokykla vykdo formaliojo švietimo: pradinio, pritaikytą ir individualizuotą pradinio ugdymo, pagrindinio, pritaikytą ir individualizuotą pagrindinio ugdymo programas, neformaliojo švietimo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas.
16. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, blanką, atsiskaitomąja ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
18. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
18.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
18.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
18.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
18.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
18.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
18.2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
18.2.6. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
18.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
19.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
20. Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti asmens dvasines, dorines, intelektines, socialines brandos galias, ugdyti išsilavinusį, atsakingą, kūrybingą, kultūringą pilietį, įgijusį bendrąsias pagrindines dalykines, kultūrines, dorines kompetencijas, reikalingas tolesniam mokymuisi, profesinei veiklai ir savarankiškam gyvenimui.
21. Mokyklos uždaviniai:
21.1. teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams kokybišką ugdymą;
21.2. užtikrinti kokybišką pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programų vykdymą;
21.3. sudaryti sąlygas mokiniams įgyti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą bei gauti valstybės pripažintą išsilavinimo pažymėjimą;
21.4. sudaryti sąlygas mokiniams  nuolat tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;
21.5. teikti mokiniams reikiamą švietimo pagalbą;
21.6. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams, aplinką;
21.7. puoselėti etnokultūrą, ugdyti mokinių kultūrinės raiškos gebėjimus.
22. Vykdydama jai pavestus uždavinius, mokykla:
22.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių (ugdytinių) poreikius ir interesus konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
22.2. rengia pradinio ir pagrindinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo vaikų švietimo programas;
22.3. vykdo pradinio ir pagrindinio bei individualias pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo programas, mokymosi sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
22.4. vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
22.5. išduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
22.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
22.7. teikia informacinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių (ugdytinių) sveikatos priežiūrą, mokinių ugdymo karjerai organizavimą, vaiko minimalios priežiūros priemones;
22.8. atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, organizuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
22.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
22.10. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;
22.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
22.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
22.13. viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
22.15. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
23. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

24. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:
24.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, užtikrinančius kokybišką ugdymą(si);
24.2. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
24.4. teisės aktų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
24.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
24.6. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
24.7. mokykla turi ir kitas teises, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
25. Mokykla privalo užtikrinti geros kokybės švietimą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti mokiniams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas bei vykdyti kitas, teisės aktuose nustatytas, pareigas.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Mokyklai vadovauja direktorius, kurio pareigybės aprašymą tvirtina, į pareigas skiria konkurso būdu ir iš jų atleidžia Šiaulių rajono savivaldybės taryba ar jos įgaliotas asmuo. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Šiaulių rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam asmeniui.
27. Mokyklos direktorius vadovauja strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, pritarus mokyklos tarybai ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, vadovauja jų vykdymui.
28. Mokyklos direktoriaus funkcijos:
28.1. suderinęs su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina mokyklos vidaus struktūrą, mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
28.2. užtikrina mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
28.3. nustato direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;
28.4. tvirtina mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
28.5. priima mokinius Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
28.6. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis nustato mokyklos darbuotojų ir mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
28.7. suderinęs su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;
28.8. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;
28.9. organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
28.10. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams;
28.11. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo vaikui;
28.12. leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
28.13. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;
28.14. sudaro mokyklos vardu sutartis, reikalingas mokyklos funkcijoms atlikti;
28.15. organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
28.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
28.17. rūpinasi mokyklos darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, sudaro galimybes mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
28.18. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
28.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinės policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
28.20. atstovauja mokyklai kitose institucijose;
28.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams;
28.22. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
29. Mokyklos direktoriui nesant mokykloje (sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu ar pan. atvejais) jo funkcijas atlieka vienas iš direktoriaus pavaduotojų, paskirtų direktoriaus įsakymu.
30. Mokyklos direktorius atsako už tai, kad mokykloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, informacijos apie mokyklos veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
31. Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo bei pedagoginių inovacijų diegimo klausimais mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
32. Mokyklos metodinė taryba – nuolat veikianti mokyklos institucija, nurodanti artimiausias metodinės veiklos gaires bei uždavinius, kontroliuojanti jų vykdymą. Ją sudaro dalykų ar dalykų sričių metodinių grupių pirmininkai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir mokyklos direktorius.
33. Metodinės tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį.
34. Mokyklos metodinė taryba:
34.1. kartu su mokyklos direktoriumi, jo pavaduotoju ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje;
34.2. koordinuoja mokyklos metodinių grupių veiklą, telkia mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
34.3. nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jų prioritetus;
34.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo centru ar nevyriausybinėmis organizacijomis;
34.5. kartu su mokyklos direktoriumi, jo pavaduotoju ugdymui nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;
34.6. vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
34.7. teikia siūlymus metodinėms grupėms, mokyklos direktoriui, jo pavaduotojams, metodiniams būreliams, mokyklų metodinei tarybai prie Šiaulių rajono savivaldybės švietimo centro.

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

35. Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių (ugdytinių), tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
36. Mokyklos taryba sudaroma laikantis demokratinių rinkimų principų: aiškumo ir skaidrumo, rinkimų slaptumo, visuotinumo, konkurencijos, periodiškumo (kas dveji metai).
37. Mokyklos tarybai atstovauja 3 mokiniai, 3 tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 pedagogai (mokytojai ar auklėtojai). Tėvus (globėjus, rūpintojus) renka tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, pedagogus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba.
38. Mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai per pirmąjį posėdį. Mokyklos tarybos pirmininku negali būti mokyklos direktorius.
39. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
40. Mokyklos taryba už veiklą kartą per metus atsiskaito visuotiniame mokyklos bendruomenės susirinkime.
41. Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams ir šiuose Nuostatuose nustatytai kompetencijai.
42. Mokyklos taryba:
42.1. nustatyto mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis;
42.2. aprobuoja mokyklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, mokyklos veiklos programą, strateginį planą, ugdymo planus, ugdymo proceso organizavimo tvarką;
42.3. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
42.4. vertina mokyklos administracijos veiklą, pritarti mokyklos vadovų atestavimuisi;
42.5. inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
42.6. talkina mokyklos direktoriui formuojant mokyklos materialinius ir intelektualinius resursus, bendrai su mokykloje dirbančiais specialistais sprendžia mokinių sveikatos, socialinės paramos, poilsio, mitybos klausimus.
43. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, klasių ir grupių auklėtojai, specialusis pedagogas, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.
44. Mokytojų tarybai vadovauja direktorius. Mokytojų tarybos sekretorius vieneriems metams renkamas atviru balsavimu visuotiniame mokytojų tarybos susirinkime.
45. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį, taip pat prasidedant ir baigiantis mokslo metams. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma;
46. Mokytojų tarybos nutarimai yra privalomi visiems mokyklos pedagogams.
47. Mokytojų taryba:
47.1. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo mokykloje klausimus, svarstyti mokinių ugdymo(si) rezultatus ir mokinių pasiekimų vertinimą, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
47.2. aptaria ugdymo planus, bendrųjų programų įgyvendinimo ir valstybinių išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;
47.3. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, gabiųjų ir turinčių mokymosi ar motyvacijos problemų, nelankančių mokyklos vaikų identifikavimo klausimus, jų ugdymo programas, metodus, konsultuojasi su sveikatos priežiūros darbuotojais, socialiniu, specialiuoju pedagogu, bibliotekininku ir kitais tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujančiais darbuotojais;
47.4. analizuoja su mokykloje dirbančiais specialistais mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, poilsio, lankomumo, mitybos, darbo saugos ir kitus klausimus.
48. Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, kurios veiklos nuostatus tvirtina visuotinis mokinių susirinkimas.
49. Mokinių taryba vadovaujasi mokinių tarybos nuostatais.
50. Mokinių tarybos nariai renkami 5-10 klasių mokinių susirinkimuose. Kiekvienai klasei atstovauja po 1 mokinį.
51. Mokinių tarybai vadovauja mokyklos mokinių tarybos pirmininkas, kuris renkamas, vadovaujantis mokinių tarybos pirmininko rinkimo tvarka.
51. Mokinių taryba:
51.1. atstovauja mokinių interesus, skatina demokratiškumo ugdymą;
51.2. inicijuoja ir organizuoja mokyklos kultūrinius ir sportinius renginius, talkas, labdaros akcijas mokyklos bendruomenės ir visuomenės labui;
51.3. teikia siūlymus dėl mokyklos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių pataisų, ugdymo turinio diferencijavimo, mokymo organizavimo tvarkos, veiklos programos ir kitais praktiniais mokymo veiklos klausimais;
51.4. sprendžia praktinius mokinių drausmės ir elgesio klausimus;
51.5. rūpinasi mokinių rūkymo ir narkomanijos prevencija.
52. Mokykloje veikia klasių (grupių) tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje renka klasių (grupių) mokinių (ugdytinių) tėvai balsų dauguma savo susirinkimuose.
53. Klasių (grupių) tėvų komitetai kartu su klasės (grupės) auklėtojais planuoja klasės (grupės) tėvų susirinkimus ir padeda klasės (grupės)  auklėtojams spręsti iškilusias organizacines problemas.
54. Klasių (grupių) tėvų komitetų atstovai sudaro mokyklos tėvų komitetą.
55. Mokyklos tėvų komitetas:
55.1. atstovauja tėvų (globėjų, rūpintojų) interesus ir teikia siūlymus mokyklos veiklos klausimais;
55.2. bendradarbiauja su mokyklos vadovais ir pedagogais sprendžiant vaikų ugdymo problemas.
56. Tėvų komiteto nariai renkami 5-10 klasių tėvų susirinkimuose. Kiekvienai klasei atstovauja po 1 tėvų komiteto narį.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

57. Darbuotojai į darbą mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
58. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
59. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

60. Mokykla patikėjimo ar kita teise perduotą Šiaulių rajono savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
61. Mokyklos lėšos:
61.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Šiaulių rajono savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
61.2. įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas;
61.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
61.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
62. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
63. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
64. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
65. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Šiaulių rajono savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

66. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.
67. Mokyklos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama informacija apie mokyklos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas mokyklos vykdomas veiklas. Vieši pranešimai skelbiami iš vietinių ir viename iš respublikinių spaudinių.
68. Mokyklos nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria mokyklos taryba, tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
69. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Šiaulių rajono savivaldybės tarybos, Šiaulių rajono savivaldybės vykdomosios institucijos, mokyklos direktoriaus ar mokyklos tarybos iniciatyva.
70. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
71. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

SUDERINTA
Šiaulių rajono Bubių pagrindinės mokyklos
tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d.
posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.1)