Karjeros ugdymo centras

Lankstinukas: lankstinukas_tevams_bubiai

UKC paslaugos ir naujienos

Karjeros ugdymo  paslaugas  mokykloje teikia:
– ugdymo karjerai organizavimo konsultantė Sonata Abromavičenė, bibliotekininkė, el.paštas  sonata0216@gmail.com.
– ugdymo karjerai organizavimo konsultantė Laima Benikasienė, socialinė pedagogė, el.paštas  laimabenikasiene@gmail.com.
Ugdymas karjerai –kryptingas asmens bendrųjų ir karjeros kompetencijų plėtojimas kuriamosios sąveikos pagrindu.
Karjera – tai socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus.
Pagrindinis tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.
Uždaviniai
1. Padėti mokiniams pažinti individualias savybes (nuostatas, žinias, supratimą, gebėjimus) ir juos įvertinti atsižvelgus į karjeros (mokymosi, studijų ir profesinės veiklos) galimybes ir reikalavimus.
2. Teikti pagalbą mokiniams planuojant karjerą, renkantis mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį ar darbą, sprendžiant karjeros trikdžių problemas, informuoti juos dominančiais klausimais, patarti dėl profilinio mokymosi, specialybių, kvalifikacijos ir profesijų sąsajų.
3. Vykdyti profesinio informavimo užsiėmimus, popietes, išvykas, susitikimus.
4. Kaupti ir nuolat atnaujinti medžiagą apie mokymosi ir studijų galimybes, profesijas, kvalifikacijas, darbo rinką ir kt.
Kokia ugdymo karjerai paslaugų sistemos misija ir vizija?
Misija – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas ir padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo.
Vizija – asmens savirealizacijai padedanti, asmeniui ir visuomenei naudinga, veiksmingai funkcionuojanti mokiniams teikiamų karjeros paslaugų sistema, kuri yra integrali bendrojo ugdymo mokymo sistemos dalis.
Kokias kompetencijas įgyja mokiniai?
Mokinio karjeros kompetencijos yra šios:
• savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
• karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
• karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
• karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).
Paslaugos:
1. Mokinių, jų tėvų bei mokytojų informavimas ir konsultavimas karjeros klausimais.
2. Mokinių asmeninių savybių, interesų, nuostatų, vertybių įvertinimas, siekiant sudaryti tinkamiausią karjeros planą.
3. Profesinio veiklinimo organizavimas.
Ugdymo karjerai paslaugas mokykloje teikia:
• Karjeros koordinatorė
• Karjeros konsultantės
• Klasių vadovai
• Mokytojai

Daugiau informacijos rasite ugdymo karjerai svetainėje www.mukis.lt
Pagrindiniai dokumentai:
• Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
• Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis
Metodinė medžiaga:
• Mokinio knyga
• Mokytojo knyga
Daugiau informacijos rasite mokinių ugdymo karjerai svetainėje www.mukis.lt

Testai ir naudingos nuorodos profesijos pasirinkimui
Kalbų kursai Lietuvoje ir užsienyje – www.kalba.lt
Karjeros planavimo žingsniai – http://www.euroguidance.lt/jaunimui.htm
Profesijų aprašymai – http://www.studijos.lt/pasirink-profesija
http://www.karjera.puslapiai.lt/profesijos.htm
Profesijos vadovas 2010 (pagal mokymosi ar studijų kryptį, profilį; turimą išsilavinimą; gyvenamąją vietą; raktinį žodį) –  http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/