Valdymo struktūra

PATVIRTINTA

Bubių mokyklos direktoriaus

2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-135

 

ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪRA

 Šiaulių rajono Bubių mokyklos vidaus struktūra apima mokyklos savivaldos, mokyklos administracijos(valdymo) sistemas.

  1. Savivaldos sistemas sudaro: mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba.
  2. Mokyklos valdymo struktūrą sudaro du lygmenys:

2.1. Pirmasis valdymo lygmuo – mokyklos direktorius;

2.2. Antrasis valdymo lygmuo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

Darbuotojai:

Pedagogai ( mokytojai, auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, spec. pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, meninio ugdymo mokytojai, bibliotekininkas).

Aptarnaujantis personalas: sekretorius, auklėtojų padėjėjai, dietistas, sandėlininkas, valytojai, sargai, vairuotojas, valgyklos vedėjas, virėjai, kiemsargis, budėtojas.

  1. Ugdymo struktūrą sudaro:

3.1. 1–10 klasių mokiniai (10 komplektų)

3.2. 4 ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo (darželio)  grupės: „Linksmučių“ 10,5 val. ikimokyklinio ugdymo grupė, „Spinduliukų“ 10,5 val. ikimokyklio ugdymo grupė, „Boružiukų“ 10,5 val. ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupė, „Drugelių“ 4 val. priešmokyklinio ugdymo grupė.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pedagogai, bibliotekininkas finasuojamas iš mokinio krepšelio lėšų.